Logotypy POIS

 

Projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”

Powstał w ramach konkursu POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 Programy Rozwojowe dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

  • Realizowany jest przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Willowa 2, 43-309, Bielsko-Biała, tel. (33) 827-94-08.
  • Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 5.5. Pielęgniarskie kompetencje zamawiane. Realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2023 r.

 

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz objęcie wsparciem studentów i absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

  • Projekt obejmuje studentów z rekrutacji prowadzonych w latach 2017/2018, 2018/2019, którzy w momencie rozpoczęcia realizacji Projektu będą studentami II i III roku studiów. Projektem objęto 75% studentów Kierunku Pielęgniarstwo.
  • Projekt obejmować będzie absolwentów wyżej wymienionych roczników przez kolejne dwa lata od zakończenia studiów tj. do 30.09.2023r. pod warunkiem spełnienia obligatoryjnych wymagań zamieszczonych w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie internetowej.

 

W wyniku realizacji Projektu planuje się:

  • osiągnięcie głównego rezultatu Projektu w postaci poprawy jakości kształcenia wyższego na kierunku Pielęgniarstwo ATH,
  • zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo oraz wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów,
  • rozwój kompetencji zawodowych i podniesienie kwalifikacji absolwentów kierunku Pielęgniarstwo odpowiadającym na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację szkolenia podyplomowego (kursy zawodowe).

W ramach Projektu przewiduję się program rozwoju studenta oraz program rozwoju absolwenta.

 

W Projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla studentów:

1. Dwuletni program stypendialny, obejmujący:

a) stypendia motywacyjne dla studentów;
b) stypendia za odbycie praktyk obowiązkowych;
c) stypendia za odbycie praktyk ponadprogramowych;

2. Jednorazowe wsparcie rzeczowe dla studentów:

a) zakup odzieży ochronnej
b) zakup obuwia medycznego
c) opłata za ubezpieczenie OC i NW

3. Sfinansowanie dodatkowych zajęć dla studentów.

 

W Projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla absolwentów jak:

1. Program stypendialny dla absolwentów.
2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla absolwentów na terenie kraju.
3. Sfinansowanie dodatkowych obowiązkowych szkoleń dla absolwentów:

a) kurs specjalistyczny Wykonywania i interpretacji zapisu EKG,
b) kurs specjalistyczny Leczenie ran,
c) kurs specjalistyczny Terapii bólu przewlekłego u osób dorosłych.

BIURO PROJEKTU „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia” znajduje się w pokoju 219A (budynek L), tel: (33) 8279 198; pozostałe informacje dot. Projektu znajdują się na stronie: http://wnoz.ath.bielsko.pl w zakładce Projekt.

 

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Kierownik jednostki – prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński
Kierownik projektu – dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska
Koordynator ds. finansowych – mgr inż. Dorota Smolik
Koordynatorzy ds. wdrażania Programu Rozwoju Uczelni:
Koordynator ds. programu rozwoju absolwentów – dr n. o zdr. Małgorzata Fraś
Koordynator ds. studentów – mgr Kornelia Skoczylas
Koordynator ds. administracyjnych – mgr Andrzej Szarski

 

fotowoltaika

 

Tytuł: Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie
Beneficjent:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Koszt całkowity:
733 093,83 zł
Dofinansowanie:
622 972,93 zł

Starostwo Powiatowe w Cieszynie zapewnia wkład własny.


Cel:
Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza), poprawa efektywności energetycznej ZZOZ w Cieszynie, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków pawilonu łóżkowego i diagnostyczno-zabiegowego oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonanie w ZZOZ w Cieszynie instalacji fotowoltaicznej (PV) na elewacji południowej pawilonu łóżkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego oraz części dachu pawilonu diagnostyczno-zabiegowego wraz z podłączeniem jej do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wytwarzania energia elektryczna będzie w całości wykorzystywana na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na prąd u beneficjenta, szczególnie w okresie zwiększonego poboru związanego z działaniem klimatyzacji.

Termin zakończenia projektu: 31.10.2018 r.


Krótki opis projektu:
Inwestycja obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudowę układu pomiaru energii przystosowującą układ do pomiaru energii wytworzonej.  Instalacja składająca się z 457 szt. modułów zbudowanych z krzemu monokrystalicznego o mocy 300 Wp każdy. Całkowita moc zainstalowana to 137,1 kWp. Instalacja zostanie zlokalizowana na budynkach A ( Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy dach 306 szt. modułów i elewacja 58 szt. modułów ) i budynku B ( Pawilon Łóżkowy elewacja 93 szt. modułów).


Zakładane efekty, główne korzyści:
Celem instalacji jest uzyskanie oszczędności finansowych związanych z produkcją energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby własne.
Zakładane parametry: Produkcja energii elektrycznej 107 MWh/rok, oszczędność emisji CO2 89 Mg/rok.

Wizualizacja instalacji fotowoltaicznej

 

 Informacje w mediach:

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,41443,Szpital-Slaski-w-Cieszynie-uruchomil-instalacje-fotowoltaiczna-audio-foto-.html#.XHOcjaBCe9I

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/instalacja-fotowoltaiczna-w-slaskim-szpitalu-przyniesie-duze-oszczednosci,121660.html

http://www.beskidnews.pl/news/1193-instalacja-fotowoltaiczna-w-szpitalu-slaskim-w-cieszynie

https://szpitalepowiatowe.pl/2019/02/21/instalacja-fotowoltaiczna-w-szpitalu-slaskim-w-cieszynie-wytwarza-energie-elektryczna-na-potrzeby-placowki/

https://wiadomosci.ox.pl/inwestycje-xxi-wieku,56244

https://globenergia.pl/instalacja-fotowoltaiczna-na-szpitalu-slaskim/

 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/cieszyn-szpital-slaski-zaoszczedzi-dzieki-fotowoltaice-6405.html

 

loga_rpo_wszystkie_na_strone

konferencja3

12 listopada w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizowanemu projektowi „Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”. Informatyzacja szpitala postępuje, a odpowiedni sprzęt już zakupiono. Podczas konferencji opowiedzieli o tym Krzysztof Kudzia, kierownik projektu oraz Piotr Zastawnik, kierownik sekcji IT i administracji danych osobowych.

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top